Menu
Menu

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom v lehote 14 dní

Vrátenie tovaru v zákonnej lehote do 14 dní

Za splnenie zákonných podmienok, môžete u nás zakúpený tovar vrátiť bez uvedenia dôvodu počas zákonnej 14 dňovej lehoty od dátumu jeho prevzatia. Platí to aj na objednávky s osobným odberom. Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO.

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá štandardne 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom.

Kedy nemožno tovar vrátiť?

Zo zákona nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch kúpnej zmluvy o:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Pridajte tovar za 300 € pre dopravu zadarmo!