Menu
Menu

Reklamačný poriadok spoločnosti PROFES GROUP s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom, v zmysle zákona č 40/1964 Zb. V znení neskorších predpisov a zákona č 634/1992 Sb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži aj ako dodací list.

2. Základné podmienky reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať. Chybou sa rozumie taká zmena tovaru, ktorá znemožňuje jeho ďalšie použitie. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá bola spôsobená neodborným či nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, mechanickým poškodením, opotrebením. Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípade zjavnej manipulácie s dokladmi, vzťahujúcimi sa k tovaru.

3. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Zákazník môže uplatniť reklamáciu priamo v sídle spoločnosti. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho spolu s vyplneným reklamačným protokolom. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne poverený pracovník. Poverený pracovník je povinný informovať zákazníka o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej výmeny či opravy ao dobe jej trvania. Ak zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na výmenu tovaru, odstránenie vady, zľavu a pod, nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s povereným pracovníkom inak.

4. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, akonáhle sa vada objavila, bez zbytočného odkladu. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní môže tovar, vzhľadom k svojmu charakteru, vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania, vydržať.

5. Odstrániteľné vady

Odstrániteľná vada je taká vada, ktorú možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. V prípade výskytu odstrániteľnej vady má kupujúci právo, aby táto bola bezplatne, včas a riadne odstránená, najneskôr však do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nie je vykonanie opravy, vzhľadom k povahe a charakteru chyby, je možné, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru. Ak výmena tovaru nie je možná, má zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci, v prípade odstrániteľné vady, právo vtedy, ak nebola reklamácia vybavená do 30-tich kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia alebo pri výskyte väčšieho počtu odstrániteľných chýb, najmenej troch rovnakých chýb, pre ktoré nie je možné tovar riadne užívať.

6. Neodstrániteľnej vady

Neodstrániteľná vada je taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné a žiaduce vzhľadom na povahu a charakteru tovaru. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá bráni v riadnom užívaní tovaru, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru za nový, bezchybný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7. Lehoty pre vybavovanie reklamácie

Spoločnosť PROFES GROUP s.r.o. je povinná reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Jiří Balák
Konateľ spoločnosti
V Hodoníně 1.6.2008
Pridajte tovar za 300 € pre dopravu zadarmo!